Par projektu

Projekts ir saistīts ar atjaunojamo un vietējo energoresursu ekonomiskā potenciāla novērtēšanu Latvijā. Pašlaik Latvijā dominē fosilie energoresursi, bet lai virzītos uz ilgtspējīgu attīstību, sasniegtu klimata mērķus un sekmētu enerģētisko neatkarību, nepieciešams veicināt vietējo un atjaunojamo resursu izmantošanu.

Uzdevumi

  • Apkopot informāciju par inovatīvām enerģētikas tehnoloģijām un procesiem.
  • Izvērtēt esošās un perspektīvās politikas un to ietekmi uz atjaunojamo un vietējo resursu integrēšanu energoapgādē.
  • Novērtēt atjaunojamo un vietējo enerģijas resursu izmantošanas potenciālu elektroapgādes, siltumapgādes un transporta sektorā.
  • Izstrādāt priekšlikumus un rekomendācijas enerģētikas un transporta sektora attīstībai, izmantojot atjaunojamos un vietējos energoresursus.

Ieguvumi

Projekts būtiski veicinās ilgtspējīgas, mūsdienīgas un konkurētspējīgas enerģētikas nozares attīstību Latvijā atbilstoši sabiedrības interesēm, nodrošinot pamatotas zināšanas par vietējiem un atjaunojamiem energoresursiem un to izmaksu efektīvu ieguvi un izmantošanu.

Projekts tiek īstenots Valsts pētījumu programmas ‘’Enerģētika’’ ietvaros

Projekts tiek īstenots Valsts pētījumu programmas ‘’Enerģētika’’ ietvaros

©Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde